Nyhetsbrev juni 2016

Så här före sommaren vill jag informera lite om  vad som händer i SFFA och om kommande aktiviteter i föreningen.

I april hölls vårmöte i Lund där vi bland annat fick höra om psykoneuroimmunlogi. VI fick bland annat lära oss hur kommunikationen mellan hjärna och immunsystem fungerar och att man vid stress kan se ökad aktivitet i Th2 cytokiner.  Referat från mötet finns att läsa i det senaste numret av Lung och allergiforum: http://www.slmf.se/lung-allergi-forum-ny

Under EAACIs kongress nyligen anordnade SFFA ett kvällsmöte med två internationella föreläsare.  Lars Jacobsen från Danmark pratade om allergen immunterapi och Eva Maria Varga från Schweiz pratade om anafylaxi, med speciell inriktning mot barn. Mötet var välbesökt, 60 deltagare som förutom från Sverige kom från de övriga nordiska länderna.

Internationellt arbete

Under året har SFFA engagerat sig i det internationella arbetet på olika sätt. Vår internationelle representant Åke Davidsson, ÖNH läkare i Örebro, har deltagit i en manifestation i Bryssel som EAACI anordnade i april. Man hade möten och erbjöd pricktester till Eu delegaterna. Många var intresserade och det var ett sätt att uppmärksamma allergi som en folksjukdom.

Åke sitter också med i NAS, national allergy societies, vilket är EAACIs grupp för samarbete mellan de olika nationella föreningarna. En kartläggning över hur allergologin fungerar i de olika länderna har gjorts och man skall försöka dra nytta av varandras erfarenheter. T.ex. arbetar man för att skapa en databas över de olika föreningarnas lokala position papers. Under EAACI kongressen i Wien hade NAS ett symposium där Åke på ett uppskattat sätt berättade om hur vi i Sverige jobbar med våra riktlinjer.

I Wien hölls också ett möte med de olika Nordiska föreningarna för allergologi, NFA. Föreningen har gått på sparlåga några år och nu möttes vi för att bestämma om framtiden. Eftersom vi har så lika specialistutbildning och sjukvård i de Nordiska länderna och varje enskilt land är så litet tror vi att vi kan bli starkare inom EAACi om vi samarbetar. Det är också av värde att ha gemensamma utbildningar och mötet beslutade att de av NAF arrangerade vetenskapliga och kliniska mötena skulle återupptas. Samtidigt kan vi också bjuda in varandra till våra nationella träffar. Norge kommer att jobba för att det blir ett kliniskt möte vintern 2018. Den verkställande kommittén för föreningarna skall bestå av två medlemmar och en suppleant från varje land. Torgeir Storaas från Norge valdes till ordförande och Nanna Fyhrquist från Finland till vice ordförande. Ralph Dollner kommer att leda den vetenskapliga kommittén. De svenska delegaterna är ännu inte utsedda.

Jag vill passa på att göra lite reklam för att vara medlem i EAACI. Medlemskapet där är individuellt och ger en lägre avgift till de kongresser och möten som EACCI ordnar. Man får också tillgång till artiklar och Webinars, inspelningar från olika symposier från EAACI kongressersom finns på deras hemsida www.EAACI.org.

Föreningen SFFA är medlem i World Allergy organisation, WAO. Där har man som SFFA medlem tillgång till en hel del intressanta artiklar om allergisjukdomar.  Kanske något att ta till under regniga sommardagar?? www.worldallergy.com

Specialistföreningen

I SFFA finns ett specialitetsråd för vuxenallergologer som skall bevaka specialitetens intressen. Just nu pågår ett arbete med att skriva rekommendationer för specialistutbildningen, dvs en närmare beskrivning av vad Delmålen c skall innebära/innehålla. Arbetet beräknas vara klart till hösten. Via en länk på hemsidan når man socialstyrelsens riktlinjer för utbildningen till allergolog. Eftersom det är en tilläggsspecialitet och man kan komma från flera olika specialiteter behövs  utbildningen skräddarsys för varje ST-läkare.  Utbildar man ST-läkare skall kliniken också utvärderas vart femte år genom sk SPUR utvärdering, där det kontrolleras att kliniken erbjuder en hög utbildningskvalitet.

Sedan 2008 finns det möjlighet att göra en europeisk examination i Allergi och Klinisk immunologi via EAACI. Det är en examination med multipel choice frågor och det brukar ske i samband med den årliga kongressen. Omkring 40-50 personer genomgår examen varje år, dock ännu inte någon från Sverige. Vem skall bli den första?  Mer information finns på EAACIs hemsida.

Kommande möten

I höst kommer Allergidagen att gå av stapeln den 7 oktober på Norra Latin i Stockholm. Ämnet kommer att belysa astma och allergi samband med idrott och motion. Ansträngningsutlöst astma och anafylaxi, kontakteksem av skyddsutrustning, EILOS och doping finns på programmet. Inbjudan kommer inom kort att skickas till våra medlemmar och annonseras på hemsidan. Inbjudan Allergidagen 2016

Redan nu pågår planering för höstmötet 2017. Det är då 50 år sedan IgE upptäcktes vilket kommer att firas med ett lite större möte än vanligt med internationella föreläsare, förutom SGO Johansson förstås. Datum är satt till 6 oktober 2017 och mötet kommer att hållas i Karolinska Institutets Aula Medica. Markera i kalendern!

Vårmötet 2017 kommer att vara lite annorlunda än det brukar. Det blir ett samarbete mellan Astma och Allergiförbundet med hjälp av Dagens Medicin. Vi vill belysa det finska allergiprogrammet och kommer att bjuda in både sjukvård och politiker. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma allergivården och bristen på allergologer. SFFA kommer att arbeta för att det blir ett intressant program för oss som arbetar kliniskt. Vi kommer sannolikt inte att arbeta med några sponsorer men styrelsen anser att föreningen har möjlighet att genomföra detta möte ändå genom samarbetet med AoA förbundet. På vårmötet har vi också vårt föreningsmöte med årsberättelse och val till styrelsen.

Under hösten kommer omarbetningen av SFFAs dokument om Allergen immunterapi att påbörjas. Teet Pullerits håller på att samla en arbetsgrupp, är du intresserad av att delta kan du höra av dig till mig.

Slutligen vill jag önska er alla sköna och avkopplande dagar i sommar!

Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA