Stora SFFA-stipendiet 2024

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Storleken på summan av 2024 års stipendium informeras om senare (upp till 400,000 SEK).

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Prioritet kommer i år att ges till forskningsprojekt med potential för klinisk implementering. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess sponsorer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 3 år om vad medlen från stipendiet använt till.

Ansökan om maximalt 3 A4-sidor (12 p, enkelt radavstånd; svenska eller engelska) skall innehålla följande rubriker:

Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan. Sista ansökningsdatum 2024-08-16.

Ansökan skickas elektroniskt till: Erik Melén, Svensk Allergiforsknings Stiftelse erik.melen@ki.se.

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Linköping den 27 september 2024, skall stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning. Stipendiaten ska också vara medlem i SFFA vid mottagandet av stipendiet. Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande, professor Erik Melén via e-post: erik.melen@ki.se.

Stora SFFA-stipendiet sponsras i år av Airsonett, ALK, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Sanofi, Orion och Viatris. Stort tack för ert stöd!