Rekommendationer från SFFA rörande AIT under coronapandemin

Många sjukhus har med hänsyn till den pågående coronapandemin varit tvungna att ställa om sin verksamhet på så sätt att all öppenvård som kan anstå har stängts ner. Detta både för att minska risk för smittspridning och för att säkerställa behovet av ökat antal läkare och sjuksköterskor i akutsjukvård och slutenvård för Covid-19 patienter. Även om situationen vad gäller Covid-19 ännu ser olika ut i olika delar av landet inkluderar neddragningen av öppenvården även många allergologiska specialistmottagningar. Detta innebär att även AIT har dragits ner på många mottagningar och vi vet ännu inte i skrivande stund (2020-05-04) hur länge denna situation kommer att bestå.

Eftersom läget ser olika ut i olika delar av landet och på olika typer av mottagningar, så går det för närvarande inte att ge några landsomfattande, mera specifika rekommendationer gällande AIT. Nedan följer några generella riktlinjer från SFFA:

1. Den grupp som just nu får anses vara mest prioriterad av AIT-patienterna är bi- och getingallergiker och det är angeläget att de som haft allvarliga och livshotande reaktioner doseras upp och att de som redan är uppdoserade får sin underhållsbehandling. I synnerhet gäller detta de patienter som har mastocytos. Normalt ges underhållsdos till bi- och getingpatienter med 6-8 veckors intervall. Det finns dock en studie som visar att underhållsdosen kan ges med 12 veckors intervall utan försämrad effekt (1). Vid längre uppehåll bör bi- och getingpatienterna förses med adrenalinpenna om de fått AIT kortare tid än två år. Mastocytospatienter ska alltid ha tillgång till adrenalinpenna.

2. För AIT-behandling av pollen- och pälsdjursallergi så är SFFAs bedömning att behandling kan fortsätta under coronapandemin om verksamheten så tillåter och att riktlinjer från Folkhälsomyndigheten angående smittskydd följs. Dessa råd ligger helt i linje med nyligen publicerade riktlinjer från EAACI (2). Eventuellt kan man glesa ut intervall för underhållsdosering enligt verksamhetens PM. Förhoppningsvis är majoriteten av pollenpatienterna nu uppdoserade. Pollensäsongerna har precis börjat och då sänks även normalt underhållsdosen för många patienter, för att sedan doseras upp till normal underhållsdos enligt lokala rutiner efter säsong.

3. För de verksamheter som har stängt ner (eller planerar stänga ner) öppenvården och AIT-verksamheten helt eller delvis, får nya rekommendationer ges efter hand kring återintroduktion av AIT-behandling efter avbrott på grund av coronapandemin. Informationen om AIT kommer således att uppdateras framöver, beroende på hur situationen ser ut vad gäller spridning av Covid-19 och hur det kommer att se ut i olika delar av landet.

Referenser

1. Simioni L, Vianello A, Bonadonna P et al. Efficacy of venom immunotherapy given every 3 or 4 months: a prospective comparison with the conventional regimen. Ann Allergy Asthma ImmunoL. 2013;110: 51-54.

2. Klimek L, Jutel M, Akdis C et al. Handling of allergen immunotherapy in the COVID-19 pandemic: An ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Apr 24. doi: 10.1111/all.14336.