Nyhetsbrev December 2017

Kära vänner och föreningsmedlemmar!

Höstmeddelandet innehåller information om följande:

  • Från ordföranden
  • Adressändring
  • Vårmöte 2018 i Linköping
  • Kurser och kongresser

Från Ordföranden

Kära vänner och medlemmar i SFFA,

Ett drygt halvt år har nu gått sedan jag tog över som ordförande i föreningen. Det har varit en rolig tid med mycket arbete, framför allt för att genomföra IgE 50 år mötet. Vi hade 280 anmälda till mötet och endast en handfull uteblev. Mötet blev lyckat med många bra föreläsare från Sverige och Europa. En sammanfattning från mötet finns i senaste numret av Lung och Allergiforum.

En viktig nyhet från SFFA är att medlemsavgiften nu kan betalas via swish, för att förenkla hanteringen av årsavgiften för alla.

För 2018 kan betalning av årsavgiften ske via Swish till 1235439484 eller om du föredrar bankgiro BG 5968-5362. Avgiften är 250 kronor (pensionär 50 kronor). Glöm inte skriva in avsändare och vilket år betalningen gäller.

En av de största utmaningar vår förening står inför är bristen på allergologer för både barn och vuxna. SFFA har tillsammans med Barnallergisektionen (BLFA) under vintern/våren 2017 författat en skrivelse till Socialdepartementet och hälsoministern för att uppmärksamma på brister i allergisjukvården och på ojämlikheten över landet. I vissa delar av Sverige finns inga allergologer alls trots att jag är övertygad om att det finns allergiker i hela Sverige. SFFA och BLFA föreslår följande för att förbättra och skapa en mer jämlik vård för de allergisjuka i Sverige:

  1. Ställ krav på att de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram om astma under 2015 implementeras i hela landet.
  2. Motsvarande riktlinjer behöver tas fram för både barn och vuxna gällande födoämnesallergier, allergier i luftvägarna och allergier i hud inklusive kontaktallergier.
  3. Arbeta fram en strategi för att öka antalet specialistläkare inom allergologi.
  4. Arbeta för att behandling med allergivaccination blir jämnt fördelad i Sverige.
  5. Öka kunskapsspridningen genom en ökad satsning på de organisationer och specialistföreningar som idag arbetar med astma- och allergifrågor.
  6. Uppmärksamma de kostnader som uppstår då personer med allergi inte erhåller en optimal vård. Satsa resurser på att reducera kostnader och lidande hos denna eftersatta patientgrupp.

Under året har patientorganisationer samarbetat med SKL vilket lett till att 22 nationella vårdprogram ska tas fram för 22 olika programområden (diagnosgrupper och vårdområden). Förebilden är arbetet med Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan och införandet av standardiserade vårdförlopp. Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning är kontaktad för att försöka påverka så att allergologi står på agendan. Utifrån dessa programområden pågår just nu en genomgång av Socialstyrelsen för att prioritera insatser gällande hälso- och sjukvård. Vi jobbar hårt även här för att allergologi tas med i prioriteringen. Ett önskemål från många inom allergologi är ett nationellt program för allergisjukdomar.

Svenska Livsmedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att se över riktlinjer och direktiv för matallergi vilket är mycket glädjande. Ett uppstartsmöte kommer att ske i januari 2018. Strax innan jag fick veta detta med Livsmedelsverkets nya uppdrag fick jag kännedom om en artikel i The Wall Street Journal som var mycket intressant för oss som arbetar med allergier. Där visar ett oberoende hälsoföretag (Fair Health) i USA att antalet personer som kräver ersättning av sitt försäkringsbolag och får det för allergiska reaktioner på mat har ökat med 377 % under de 10 senaste åren. Även i Sverige finns det en känsla av att matallergier ökas men det är svårt med tillförlitliga data.

Många av oss har även deltagit i European Respiratory Society (ERS) i Milano och Pediatric Allergology and Anaphylaxis Meeting (PAAM) som varit några av de möten som gått av stapeln under hösten. Jag var inte på ERS möte men har hört att det var bra och givande. PAAM som i år var i London är ett mycket mindre möte än ERS, min egen uppskattning cirka 500-600 deltagare, men var trevligt och givande. Det jag framför allt tog med mig hem var att vi inte ska glömma bort diagnosen eosinofil esofagit samt att om man är allergisk mot cashew är man allergisk emot pistage, samma gäller valnöt och pecan.

Nu får vi blicka framåt mot nästa år och nya utmaningar och nya vetenskapliga möten då vi kan lära oss nytt. Tänk så härligt att aldrig bli fullärd utan alltid kunna få nya kunskaper. Nya kunskaper kan belönas med stora SFFA stipendiet som kommer att delas ut på SFFAs vårmöte i Linköping. Annons finns i Lung och Allergiforum samt på SFFAs hemsida. Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

I dessa mörkrets tider påminner jag er alla om att inte förbanna mörkret utan tända ett ljus i stället!

Varma hälsningar

Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA


SFFAs Vårmöte i Linköping

Den 16 april 2018 är det dags för SFFAs Vårmöte i Linköping. Den 17 april är det en gemensam utbildningsdag tillsammans med Svenska Lungkongressen, som därefter fortsätter den 18-19 april.

För mer information och anmälan till Svenska Lungkongressen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan

För anmälan endast till SFFAs Vårmöte och/eller Utbildningsdagen https://mkon.nu/svenska_lungkongressen_2018/anmalan_endast_sffa


E-postadress

För att underlätta hanteringen av utskick via mail så är vi tacksamma för meddelande om din e-post adress har ändrats till eva.hallner@ki.se

Adressändring

Även om vi i första hand använder e-mail kommunikation, behöver vi även information om dina adressuppgifter har ändrats.

Får du föreningens tidskrift “Lung & Allergiforum” samt inbjudan till Allergidagen via brev till rätt adress? Om inte, beror det sannolikt på att dina adressuppgifter inte är uppdaterade i vårt register. Kontakta eva.hallner@ki.se så ordnar vi detta.