Konsul Berghs Stiftelse: En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2021 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2019/2020.

Ansökan om anslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 december 2020. Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan återfinns på vår hemsida.

Ange i ansökan: Projekttitel, namn, adress till arbetsplats, mejladress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium söks. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas.

Ange samtidigt om medel söks från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag. Organisationer kan ej söka medel.

Besked om anslag lämnas i mars 2021, varefter beviljade medel utbetalas.

Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 070-311 32 35, e-post
marthe.niemi@konsulbergh.se. Se även www.konsulbergh.se.