Kallelse till ordinarie föreningsmöte

i Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Plats: Lund Grand Hotel, Bantorget 1
Tid: 8 april kl. 13-14

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Presentation av Verksamhetsberättelse för 2015
 6. Kassörens redovisning av ekonomi, bokslut
 7. Revisionsberättelse 2015 och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Förslag stadgeändring, internationell kontaktperson i styrelsen
 9. Förslag på medlemsavgift
 10. Val till styrelsen i SFFA
 11. Val av 2 revisorer och en suppleant
 12. Val till SAS(Svensk allergiforsknings stiftelse)
 13. Val till SSA (specialistrådet)
 14. Val av valberedning
 15. SAS årsredovisning
 16. Presentation av nytillkomna medlemmar under året
 17. Kommande möten
 18. Övriga frågor