Nyhetsbrev mars 2016

Kära medlemmar!

Dags för ett vårvintermeddelande, denna gång kommer meddelandet bara i mailform och återfinns också på hemsidan.

Hemsidan fylls på successivt med mer information, så det kan vara bra att då och då ta en titt där.  Vii har nu fått fram många avhandlingar om astma och allergi, de finns under fliken dokument. Saknas någon avhandling du har kännedom om eller har annan information som ni tycker kan vara värdefull för andra i föreningen. Kontakta då mig. Ulla@Kronander.se

Kommande möten

Vårmötet i Lund 8 april närmare sig men fortfarande finns det tid kvar att anmäla sig.  Förutom ett spännande program kommer föreningens årsmöte att hållas och stipendiaterna som tilldelats stora SFFA stipendiet kommer att presenteras.

EAACIs kongress äger rum den 11-16 juni i Wien. Under den … håller vi tillsammans med Termo-Fisher och Novartis ett svenskt möte som kommer att handla om allergivaccination och anafylaxi.

Den 7 oktober kommer Allergidagen att hållas i Stockholm på Norra Latin. Mötet kommer att handla om idrott, allergi och andningsbesvär. Redan nu planeras faktiskt för 2017 års Allergidag som blir extra festlig eftersom vi då skall fira IgEs 50-årsdag.

Riktlinjer för specialistutbildningen i Allergologi

Sedan maj 2015 gäller Socialstyrelsens nya riktlinjer och målbeskrivningar för ST-tjänstgöringarna. Specialitetsrådet för Allergologi håller på att utarbeta rekommendationer för specialistutbildningen i Allergologi med utgång från dessa riktlinjer. De kommer under våren att bli klara och kommer då att återfinnas på hemsidan under fliken SSA.

I de nya riktlinjerna framgår att utbildningskliniker regelbundet skall genomgå en granskning för att man skall säkerställa en god kvalitet på utbildningen.  Man kan beställa en sådan inspektion till sin klinik via Lipus. Inspektionen skall alltid ske av inspektörer med specialistkompetens i aktuell specialitet.

Utbildningsmaterial

Teet Pullerits, Inger Winnergård och George Grantson har sammanställt ett utbildningsmaterial om allergier och allergivaccination. Dessa bilder kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under fliken Dokument. Bilderna är avsedda att kunna användas av föreningens medlemmar vid undervisning av kollegor och andra medarbetare.  Om bilderna omarbetas skall man ange vid undervisningen att man omarbetat dem.

Blickar framåt

Vi har planer på att öppna ett forum för frågor omkring allergivaccination. Forumet kommer att ge möjlighet för vårdgivare som behandlar med immunoterapi att ställa frågor till andra kollegor. Forumet kommer förmodligen att vara lösenordskyddat på något sätt så att bara vårdgivare har tillgång till materialet.  Mer information om detta kommer senare.  SFFAs dokument om allergivaccination kommer att omarbetas, om du har intresse av att vara med i gruppen kan du kontakta Teet Pullerits.

På den internationella planet kommer föreningen att medverka vid ett Lobby-möte i EU parlamentet i april.

Slutligen vill jag bara påminna om att ni når tidningen Lung o Allergiforum från hemsidan. Klicka på bilden av tidningen på startsidan så kan du leta vidare efter önskat nummer.  Nr 1 2016 har utgivningsdag 15 mars.

Till sist: Glöm inte SFFAs föreningsmöte som är den 8 april på Grand Hotel i Lund kl 13-14.

Många hälsningar från er ordförande
Ulla Nyström Kronander

Kallelse till ordinarie föreningsmöte

i Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Plats: Lund Grand Hotel, Bantorget 1
Tid: 8 april kl. 13-14

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Presentation av Verksamhetsberättelse för 2015
 6. Kassörens redovisning av ekonomi, bokslut
 7. Revisionsberättelse 2015 och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Förslag stadgeändring, internationell kontaktperson i styrelsen
 9. Förslag på medlemsavgift
 10. Val till styrelsen i SFFA
 11. Val av 2 revisorer och en suppleant
 12. Val till SAS(Svensk allergiforsknings stiftelse)
 13. Val till SSA (specialistrådet)
 14. Val av valberedning
 15. SAS årsredovisning
 16. Presentation av nytillkomna medlemmar under året
 17. Kommande möten
 18. Övriga frågor